خرید بازدید اتوماتیک و خودکار ویدیو (اتو ویو)

بازدید اتوماتیک فالوجت، خودکار پست های جدیدتون رو تشخیص میده و براش ویو میزنه

بازدید اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۱۸،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۹۸،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۸۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۶۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۵۹۹،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۹۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱،۸۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳،۳۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
۹،۶۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۹۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۸۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۹۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۹۹،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱،۱۹۹،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱،۹۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳،۶۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۶،۷۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۲۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۹۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱،۷۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲،۴۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴،۵۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۸،۴۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۵،۹۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
خارج از سرویس
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
آیکون ایران

ملیت اکانت‌ها ایرانی

واریز فوری سفارش فالوور

تشخیص و شروع فوری پس از پست جدید شما

رصد هوشمند

رصد هوشمند شبانه‌روزی پیج شما برای تشخیص پست جدید

نماد قوانین اینستاگرام

کاملا سازگار با قوانین اینستاگرام

پیج شما کاملا ایمن خواهد بود

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

الهام محمودی
الهام محمودیمترجم
بیشتر بخوانید
هر دفعه برای پست های خودم باید بازدید سفارش می دادم و خسته کننده بود برام ولی با این سیستم جدید فالوجت دیگه را حت برای چند پست ویدیوی بعدی خودم ویو سفارش میدم.
ابراهیم مختاری
ابراهیم مختاریاستاد قلم زنی
بیشتر بخوانید
من هر سری که یه آموزش کوتاه از یه ساز می گذارم محبور بودم که یه ثبت سفارش جدید کنم ولی با این سیستم دیگه فقط پست می گذارم خودش ویو ها رو برام ارسال یکنه .
قبل
بعدی

فقط با یک بار سفارش بسته های بازدید اتوماتیک ، فالوجت به طور خودکار پیج شما رو رصد میکنه و هر وقت پست جدیدی اپلود کردید تا ۱۰ دقیقه بعد ویو هاشو به طور خودکار افزایش میده!

فقط با یک بار سفارش بسته های بازدید اتوماتیک ، فالوجت به طور خودکار پیج شما رو رصد میکنه و هر وقت پست جدیدی اپلود کردید تا ۱۰ دقیقه بعد بازدید هاشو به طور خودکار افزایش میده!

بازدید خودکار چیه و چرا باید بخریم؟

دیگه نیازی نیست بعد از این که هر پستی رو اپلود کردین، وارد سایت فالوجت بشین و برای اون پست سفارش ویو ثبت کنین

این سرویس در میان سلبریتی ها و اینفلوئنسرها خیلی محبوب است.

 برای هر پست خودت خودکار ویو بخر

مزایای خرید بازدید خودکار از فالوجت

  ۱۰ خط تلفن همزمان
  کارشناسان خبره
شانس اکسپلوری شدن پست
بالارفتن نرخ تعامل پیج

پشتیبان فالوجت

قطعا خرید هر بار بازدید برای هر پست فرایندی زمانبر است از سویی دیگر ممکن است گاهی فراموش کنید بازدید بخرید اینجاست که زمانی که تعداد بازدیدهای واقعی شما کم باشد و هنوز بازدیدهای خریدار شده منجر به افزایش بازدید واقعی شما نشده باشد اعتبار شما را نزد کاربران تان به شدت پایین می آورد. بهترین راهکار در این زمان خرید بازدید خودکار است تا زمانی که بتوانید اعتبار و اعتماد بیشتر نزد مخاطبانتان جلب کنید.

سرویس بازدید خودکار فالوجت به این صورت است که قبل از اقدام به انتشار پست های خود می توانید برای هر تعداد پست بعدی خود به هر میزانی که می خواهید بازدید تهیه کنید. اینجاست که سرویس خرید بازدید اتوماتیک فرایند خود را شروع می کند و دیگر نیاز نیست قبل از انتشار هر پست جداگانه اقدام به خرید نمایید یا حتی به ما اطلاع دهید چرا که به محض انتشار پست ویدیویی شما بازدید اعمال می شود در هر ساعتی از شبانه روز …

چرا باید بازدید ویو خودکار بگیرید؟! جواب این سوال بسیار ساده است. اگر بازدید پست های شما کم باشد اعتبار شما نزد فالوورهایتان کمتر می شود از سویی دیگر سایر کاربران اینستاگرام نیز با دیدن میزان کم بازدید شما کمتر ترقیب به فالوو کردن اکانت شما یا خرید محصولات شما می شوند. 

اما سرویس خودکار به شما کمک می کند تا با خیالی آسوده اقدام به انتشار پست خود کنید و هر دفعه زمان برای خرید ویو نگذارید یا نگران اعمال شدن این سرویس باشید!!!

چرا که سرویس بازدید خودکار در ۲۴ ساعت شبانه روز اکانت شما را رصد می کند و به محض انتشار پست ویدیویی بلافاصله بازدید ها را اعمال می کند.

 

سرویس بازدید اتوماتیک برای اخرین پست شما و پست های آتی اعمال می شود اما تاثیری روی پست های قبل تر ندارد. 

برای افزایش بازدید پست های قبلی خود و طبیعی تر شدن هر چه بیشتر روند افزایش بازدید خود می توانید اقدام به خرید بازدید پست در سوریس دیگر ما نمایید از طریق سرویس فوق شما می توانید یک پست یا چند پست قدیمی خود را انتخاب نمایید و برای هر یک بازدید خریداری نمایید.

ممکن است هنوز سوالاتی داشته باشید


اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، راحت باشید و به ما زنگ بزنید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.
۰۳۱-۳۶۶۴۰۲۲۹

سوالات متداول

به محض ثبت سفارش شما در سایت عملیات ویو شروع خواهد شد.

بله . این کار به وسیله ربات ویو اتوماتیک  فالوجت انجام میشه و فرقی نداره که چه روزی یا چه ساعتی پستتون رو آپلود کنید.

شما داخل پنل کاربری خودتان می توانید ببینید که کدام پست تان ویو ها را دریافت کرده و چه مقدار بوده است. 

سابقه کاری ما معرف کیفیت خدمات ما و اعتماد مشتریان ما است. همچنین داشتن نماد اعتماد الکترونیک نیز فاکتوری دیگر در جهت جلب اعتماد مشتریان ما است.

محصولات مرتبط

پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ ر وز هفته | شماره  تماس ۳۶۶۴۰۲۲۹-۰۳۱