خرید بازدید اتوماتیک و خودکار ویدیو (اتو ویو)

بازدید اتوماتیک فالوجت، خودکار پست های جدیدتون رو تشخیص میده و براش ویو میزنه

بازدید اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۵,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۸۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۵۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۲۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۵۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k بازدید اتوماتیک
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۸۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۶۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۴۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k اتو ویو
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید

۲۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲۵،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۷۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۳۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱،۱۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰۰ بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱،۷۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۳،۰۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۵،۵۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲،۵۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۴،۰۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۵۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۶۰،۰۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰k بازدید خودکار
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
آیکون ایران

ملیت اکانت‌ها ایرانی

واریز فوری سفارش فالوور

تشخیص و شروع فوری پس از پست جدید شما

رصد هوشمند

رصد هوشمند شبانه‌روزی پیج شما برای تشخیص پست جدید

نماد قوانین اینستاگرام

کاملا سازگار با قوانین اینستاگرام

پیج شما کاملا ایمن خواهد بود

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

الهام محمودی
الهام محمودیمترجم
Read More
هر دفعه برای پست های خودم باید بازدید سفارش می دادم و خسته کننده بود برام ولی با این سیستم جدید فالوجت دیگه را حت برای چند پست ویدیوی بعدی خودم ویو سفارش میدم.
ابراهیم مختاری
ابراهیم مختاریاستاد قلم زنی
Read More
من هر سری که یه آموزش کوتاه از یه ساز می گذارم محبور بودم که یه ثبت سفارش جدید کنم ولی با این سیستم دیگه فقط پست می گذارم خودش ویو ها رو برام ارسال یکنه .
Previous
Next

فقط با یک بار سفارش بسته های بازدید اتوماتیک ، فالوجت به طور خودکار پیج شما رو رصد میکنه و هر وقت پست جدیدی اپلود کردید تا ۱۰ دقیقه بعد ویو هاشو به طور خودکار افزایش میده!

فقط با یک بار سفارش بسته های بازدید اتوماتیک ، فالوجت به طور خودکار پیج شما رو رصد میکنه و هر وقت پست جدیدی اپلود کردید تا ۱۰ دقیقه بعد بازدید هاشو به طور خودکار افزایش میده!

بازدید خودکار چیه و چرا باید بخریم؟

دیگه نیازی نیست بعد از این که هر پستی رو اپلود کردین، وارد سایت فالوجت بشین و برای اون پست سفارش ویو ثبت کنین

این سرویس در میان سلبریتی ها و اینفلوئنسرها خیلی محبوب است.

 برای هر پست خودت خودکار ویو بخر

مزایای خرید بازدید خودکار از فالوجت

  ۱۰ خط تلفن همزمان
  کارشناسان خبره
شانس اکسپلوری شدن پست
بالارفتن نرخ تعامل پیج

پشتیبان فالوجت

اگر می خواهید طی یک سفارش اقدام به افزایش لایک پست هایی کنید که در آینده منتشر می کنید بهترین راه استفاده از این سرویس فالوجت است.

دیگر نیاز نیست برای هر پست جداگانه لایک بخرید و نگران این موضوع باشید که در صورت فراموش کردن سفارش لایک چگونه به پست های خود در نظر مخاطبان اعتبار ببخشید و یا روند افزایش فالوور در کنار کاهش لایک را در دید اینستاگرام و مخاطبانتان طبیعی جلوه دهید؟!

تنها کافیست کار را به فالوجت بسپارید و با خیال آسوده پست های خود را منتشر کنید و شاهد افزایش لایک و اعتبار خود در شبکه های اجتماعی باشید.

شما می توانید فرایند افزایش لایک خود را خودکار کنید با این کار تنها دغدغه شما انتشار محتوای جذاب بر اساس تقویم محتوایی تان هست.

پس اول تعداد پست هایی که می خواهید لایک شوند را مشخص کنید سپس شاهد رشد و افزایش لایک ها و اعتبارتان باشید

اگر از امروز تصمیمی گرفتید برای اکانت خود فالوور بخرید یا لایک اعمال کنید برای اینکه اکانت شما در نزد مخاطبانتان روند رشد طبیعی داشته باشد و اعتبار اکانت خود را حفظ کنید ابتدا با استفاده از این سرویس برای پست های قدیمی خود لایک خریداری کنید سپس شروع به افزایش فالوور و خرید لایک برای پست های آینده خود کنید.

ممکن است هنوز سوالاتی داشته باشید


اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، راحت باشید و به ما زنگ بزنید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.
۰۳۱-۳۶۶۴۰۲۲۹

سوالات متداول

به محض ثبت سفارش شما در سایت عملیات ویو شروع خواهد شد.

بله . این کار به وسیله ربات ویو اتوماتیک  فالوجت انجام میشه و فرقی نداره که چه روزی یا چه ساعتی پستتون رو آپلود کنید.

شما داخل پنل کاربری خودتان می توانید ببینید که کدام پست تان ویو ها را دریافت کرده و چه مقدار بوده است. 

سابقه کاری ما معرف کیفیت خدمات ما و اعتماد مشتریان ما است. همچنین داشتن نماد اعتماد الکترونیک نیز فاکتوری دیگر در جهت جلب اعتماد مشتریان ما است.

محصولات مرتبط

پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ ر وز هفته | شماره  تماس ۳۶۶۴۰۲۲۹-۰۳۱